P p s   P r o j e k t y   p o z e m n í h o   s t a v i t e l s t v í

i n g .  a r c h .  R E N A T A   K O P E C K Á

i n g .  L U B O Š   K O T L Á Ř

 
P R O J E K T Y  P O Z E M N Í CH  S T A V E B


- novostaveb, rekonstrukcí a oprav stávajících objektů
- bytových, občanských a průmyslových staveb
- školských, zdravotnických, domů pro seniory, administrativních staveb
- rodinných domů
- půdní vestavby (nástavby)
- drobné architektury (zídky, vyhlídky)
- příprava investičního záměru
- stavební zaměření stávajících objektů
- studii (návrh řešení)
- projektovou dokumentaci k územnímu řízení
- projektovou dokumentaci za účelem vydání stavebního povolení
- prováděcí projekt
- návrh interiéru
- autorský dozor při realizaci stavby
- propočet investičních nákladů, výkaz výměr (lze objednat všechny po sobě následující stupně PD nebo pouze jednotlivé fáze)
 
P R O J E K T Y  I N T E R I É R Ů


- byty, prodejny, kanceláře, kulturní zařízení, zdravotnická
zařízení, restaurace, školky
(návrh dispozice, design atyp. nábytku, materiálové a barevné řešení)
- příprava investičního záměru
- studii (návrh řešení)
- prováděcí projekt
- návrh interiéru
- autorský dozor při realizaci stavby
- propočet investičních nákladů, výkaz výměr
(lze objednat všechny po sobě následující stupně PD nebo pouze jednotlivé fáze)
 
V Ý P O Č T Y  S TA V E B N Í  T E P E L N É  T E CH N I K Y

- návrhy zateplení stavebních konstrukcí budov
 
S O U D N Ě  Z N A L E C K É  P O S U D K Y


v oboru tepelně technické vlastnosti konstrukcí staveb
(střechy, obvodové stěny, vnitřní konstrukce budov)

N A B Í Z Í M E    P Ř Á T E L S K É    J E D N Á N Í ,  P R A X I    A   Z K U Š E N O S T I   V   O B O R U    P R O J E K T O V É    P Ř Í P R A V Y    S T A V E B   A    P R O F E S N Í    K V A L I T U    P R Á C E   P O T V R Z E N O U    S P O K O J E N N O S T Í   N A Š I C H    K L I E N T Ů


K O N T A K T :
Pracoviště:
mapa
J e r e m e n k ov a  8 8
1 4 0  0 0  P r a h a 4  -  B r a n í k
t e l .: 2 7 2  1 0 3  2 3 2
e-mail: kancelar@projekty-ps.cz
 
 
Ing. Luboš Kotlář
gsm: 6 0 6  8 7 9  3 6 7
e-mail: pps.kotlar@quick.cz

Ing. arch. Renata Kopecká
gsm: 7 2 3  7 0 0  7 3 3
e-mail:
renatakopecka@volny.cz

P Ř Í K L A D Y  R E A L I Z A C Í